Overgang van Entreeopleiding naar de niveau 2 opleiding

De overgang van niveau 1 naar 2 is een transitie die aandacht en zorg vraagt. Daarom is er een traject ontwikkeld om er voorte zorgen dat de overstappende niveau 1 student een goede start maakt met zijn vervolgopleiding. Dat betekent dat er een warme overdracht moet plaats vinden waar de Slb-er van niveau 1 en de SLB-er van niveau 2 een belangrijke rol in hebben. Om hier voor te zorgen zijn er contactpersonen binnen de niveau 1 opleiding en de niveau 2 opleidingen om er voor te zorgen dat de lijntjes goed gelegd worden en de warme overdracht op maat plaats vindt. Zij zorgen er ook voor dat er gedurende het schooljaar vooraf aan de overstap er voorlichtingen zijn voor de studenten en de SLB-ers zodat de keuze voor een opleiding god gemaakt kan worden. bij de start van de niveau 2 opleiding monitoren de contactpersonen of de student aanwezig is en een goede start maakt en als daarin iets niet goed gaat, kan er direct actie worden ondernomen.

De volgende activitieten vinden plaats als voorbereiding op de overstap:

- in beeld brengen wie de overstappers zijn

- plannen en organisren van voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten en SLB-ers niveau 1

De volgende activiteiten vinden plaats tijdens de overstap:

- uitvoeren warme overdracht

- monitoren of iedere overstapper gezien en gehoord is binnen de opleiding

- monitoren of de student aangekomen en gestart is

De volgende activiteiten vinden plaats bij de start van de nieuwe opleiding:

- vinger aan de pols houden rondom aanwezigheid, rooster volgen, boeken aanschaf

- opschalen als de overstap niet soepel verloopt

- checken of de slb-er van de vervolgopelding alle relevante informatie over de student heeft en of er contact is tussen SLB-er niveau 1 en slb-er niveau 2

Route 35 is de schakel naar een opleiding als je geen startkwalificatie hebt!

Bezoekadres:
Stappegoorweg 183
5022 DD Tilburg

Postadres:
Postbus 1330
5004 BH TILBURG

T 013 - 539 7274
E-mail ons

 

cookies